REGULAMIN
Wszystkie Osoby chcace skorzystać z urządzenia mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Skorzystanie z urządzenia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby odwiedzające kino Nautilus zobowiązane są do stosownego zachowania i słuchania poleceń obsługi.

 1. Prawo skorzystania z seansu mają osoby, które posiadają ważny bilet wstępu. Rodzaje biletów i krąg osób uprawnionych do korzystania z poszczególnych rodzajów biletów jest opublikowany na stronie: www.batyskafnautilus.pl oraz w punkcie kasy Nautilus.
 2. Do wejścia i skorzystania z atrakcji uprawniają następujące bilety:
  • normalny
  • ulgowy
  • grupowy

  Bilet normalny - osoby od 18 roku życia
  Bilet ulgowy - emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, dzieci od 4 lat i młodzież poniżej 18 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji uprawniającej do zniżki
  Bilet grupowy - tylko dla dzieci i młodzieży do 17 roku życia w zorganizowanych grupach szkolnych, koloniach powyżej 20 osób

 3. W uzasadnionych przypadkach obsługa przed wejściem osób posiadających bilet ulgowy, może zażądać udowodnienia przez te osoby lub ich opiekunów uprawnienia - za pomocą dokumentów potwierdzających w sposób niewątpliwy wiek tych osób. W przypadku stwierdzenia, iż osoby posiadające bilet ulgowy, nie są uprawnione do skorzystania z niego, obsługa odmówi prawa wstępu tym osobą na podstawie tego biletu. W takim przypadku, osoby te, mogą skorzystać po dokonaniu odpowiedniej dopłaty zgodnie z cennikiem, do ceny biletów, z których te osoby są uprawnione skorzystać, albo na zasadach ogólnych.
 4. Bilety grupowe przeznaczone są wyłącznie dla zorganizowanych co najmniej 20-osobowych grup. Biletów grupowych nie można wykorzystać indywidualnie. Nabycie biletów grupowych uwarunkowane jest wcześniejszą, co najmniej jednodniową, ich rezerwacją przed przyjazdem grupy (rezerwacji należy dokonywać za pośrednictwem maila: biuro@batyskafnautilus.pl lub telefonicznie: +48 609 632 674).
 5. Nautilus nie odmawia sprzedaży biletów nawet, przy bardzo dużej frekwencji. W weekendy i okresie letnim należy liczyć się z dużą frekwencją, a co za tym idzie również z dłuższym czasem oczekiwania na dostęp do atrakcji. W związku z powyższym informujemy, że nie będzie rozpatrywał reklamacji i skarg związanych z tłokiem, kolejkami i długim czasem oczekiwania na dostęp do atrakcji i urządzeń.
 6. Przy uwzględnieniu pozostałych postanowień Regulaminu każdy Gość podejmuje samodzielną decyzję o korzystaniu z danej atrakcji/urządzenia przy uwzględnieniu swoich (a jeżeli jest osobą zobowiązaną do nadzoru nad dzieckiem – to dziecka) umiejętności, możliwości, stanu zdrowia oraz aktualnego przygotowania organizmu do ewentualnego działania na niego przeciążeń/niedociążeń, jak i wynikających z powyższego ewentualnych ograniczeń, zagrożeń lub ryzyka.
 7. Osoby chore na; epilepsję, padaczkę, choroby układu nerwowego, choroby serca oraz kobiety w ciąży (powyżej 3-go miesiąca) powinny poinformować obsługę, gdyż ze względów bezpieczeństwa nie powinny korzystać z urządzenia.
 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, informujemy, iż urządzenie posiada odgórnie ustalone parametry dla osób z nich korzystających m.in. wzrost, wiek, ilość osób, ograniczenia wagowe, etc.
 9. Podczas seansu obowiązuje zakaz używania urządzeń typu telefon, kamera, aparat fotograficzny lub urządzeń o tożsamych funkcjonalnościach.
 10. Nautilus nie ponosi żadnej odpowiedzialności materialnej za rzeczy zgubione lub pozostawione.
 11. Pracownik ochrony ma prawo ująć osobę, która stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia, do czasu przyjazdu Policji na miejsce zdarzenia.
 12. Na terenie Nautilus zabrania się:
  • zakaz wnoszenia przedmiotów mogących wypaść/zerwać się, etc. Gościowi podczas seansu
  • palenia tytoniu
  • wnoszenia lub posiadania – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych, tzw. dopalaczy oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających
  • wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych
  • zanieczyszczania lub zaśmiecania
  • wchodzenia do pomieszczeń lub części pomieszczeń nieprzeznaczonych dla osób nieuprawnionych
  • wprowadzania zwierząt
 13. W przypadku, wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym pod wpływem alkoholu, lub środków odurzających.
 14. W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub obrażenia ciała, bez względu na jego charakter należy skontaktować się z numerem ratunkowym 112 (w razie konieczności) oraz biurem obsługi kina tel. + 48 609 632 674
 15. W kinie znajduje się system monitoringu, nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy łamią postanowienia regulaminu.
 16. Osoby wchodzące na teren Nautilusa mają tego świadomość i wyrażają zgodę na monitoring oraz fotografowanie (a w przypadkach przewidzianych prawem – udziela ją właściwa osoba uprawniona, np. przedstawiciel ustawowy) na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Nautilusie dla celów marketingowych (art. 81 prawa autorskiego). Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży, filmów promocyjnych, teledysków, programów telewizyjnych i transmisji audiowizualnych oraz informacji dotyczących wydarzeń i imprez odbywających się na terenie parku, w tym w sieci Internet i na portalach społecznościowych. Zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 prawa autorskiego zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak m.in. zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.
 17. W celu wystawienia faktury VAT należy poinformować o tym kasjera przed rozpoczęciem procedury sprzedaży. Procedura ta obejmuje zakup biletów wstępu do Nautilusa. Faktury VAT przesyłane są elektronicznie po uprzednim złożeniu oryginału paragonu oraz wypełnieniu odpowiedniego wniosku.

REKLAMACJE

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty wypełnienia i złożenia w kasie Nautilus, prawidłowo wypełnionego formularza reklamacji (formularz reklamacji dostępny jest w kasie biletowej). Do formularza reklamacji należy dołączyć kopie oryginalnego, zakupionego w kasie Nautilus biletu. Decyzję w sprawie swojej reklamacji/skargi otrzymają Państwo zwrotnie w formie pisemnej, lub elektronicznej na wskazane w formularzu dane kontaktowe.

Skargi rozpatrywane są wyłącznie w formie pisemnej, lub elektronicznej. W postaci pisemnej, przez wypełnienie specjalnego formularza „Skargi i Zażalenia”. który dostępny jest w Kasie Kina. W postaci elektronicznej poprzez wysłanie maila z zażaleniem na adres e-mail: biuro@batyskafnautilus.pl, o tytule: REKLAMACJA lub SKARGA.

OBOWIĄZEK NADZORU

 1. Apelujemy do rodziców i opiekunów grup zorganizowanych o staranne wypełnienie spoczywającego na nich obowiązku nadzoru. Nautilus nie przejmuje odpowiedzialności w tym zakresie. Rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez ich podopiecznych.

Regulacje odnoszące się do danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Nautilus. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. i obowiązuje względem umów zawartych od wskazanego powyżej momentu.